• Deutsch

Housing type C


Safety category 3
 

Housing type C: 3004.5240 Housing type C: 3004.5242 Housing type C: 3004.5246 Housing type C: 3004.5249 Housing type C: 3004.6240

Article no.

Additional function

Changeover contact; Reset

Changeover contact; Reset

Changeover contact; Reset

Changeover contact; Reset

Changeover contact; Reset

Voltage

230 V AC

24 – 230 V AC/ 24 – 110 V DC

24 V DC

24 – 60 V AC/DC

230 V AC

Housing type C: 3004.6242 Housing type C: 3004.6246 Housing type C: 3004.6249

Article no.

Additional function

Changeover contact; Reset

Changeover contact; Reset

Changeover contact; Reset

Voltage

24 – 230 V AC/ 24 – 110 V DC

24 V DC

24 – 60 V AC/DC